کد خبر : 19936 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۵۳

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری جلسه شورای مدیران در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

جلسه شورای مدیران با حضور معاون غذا و دارو و مجموعه مدیران معاونت روز یکشنبه 15 مهر سال جاری در دفتر معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شد.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران : جلسه شورای مدیران با حضور معاون غذا و دارو و مجموعه مدیران معاونت روز یکشنبه 15 مهر سال جاری در دفتر معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شد.

در ابتدای جلسه دکتر ولایی معاون  غذا و دارو ضمن خیر مقدم  و معرفی  هاشمی نسب مسئول امور مالی معاونت، از زحمات اکبری  مدیر مالی سابق معاونت در طول خدمت تشکر نمود. در این جلسه مسائل موجود و برنامه های پیشنهادی از جمله ایجاد سیستم الکترونیک در امور غذایی، مکاتبات مرتبط با واحد مالی، پیگیری امور نشریه نگاه ایران و برنامه استراتژیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.