کد خبر : 19931 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۶

‍ فهرست دارویی ایران روزآمد شد؛

تجویز اقلام خارج از فهرست دارویی ایران، خلاف قانون و آیین‌نامه‌های نظام پزشکی است

فهرست دارویی ایران برای اطلاع رسانی پزشکان و داروسازان و تاکید بر الزام آنان مبنی بر تجویز داروهای مورد نیاز بیماران از آن، روزآمد و منتشر شد.


به گزارش ایفدانا، این فهرست  با با مشارکت متخصصان گروه های مختلف پزشکی تدوین شده و به صورت ادورای و در جلسات ماهانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران روزآمــد می شــود.
 
قانون ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست داروهای ایران براساس ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 72 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تمامی پزشکان و داروسازان را ملزم به تجویز دارو برای بیمارن خود بر اساس این فهرست کرده است.
 
این فهرست با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه شده برای حذف یا اضافه کردن دارو به فهرست روزآمده شده است که به دو صورت الفبایی و بالینی ارائه شده است.
 
ضمن آنکه داروهای بدون نسخه و داروهایی که تجویز آن ها نیاز به رعایت شروط خاصی دارد نیز در این فهرست مشخص شده است.
 
بر این اساس تجویــز اقــلام خــارج از فهرســت دارویــی ایــران خــلاف مقررات بوده، موجــب ســرگردانی و ایجــاد مشــکلات بــرای بیمــاران مــی شود.
 
براساس این گزارش پزشکان و داروسازان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان غــذا و داروhttp://fda.gov.ir از آخریــن تغییــرات ایــن فهرســت مطلــع شــوند. از آنجــا کــه تجویــز، توزیــع و فــروش داروهــای خــارج از «فهرســت داروهــای ایــران» طبــق قوانیــن و مقــررات، تخلف پزشــکی محســوب مــی شود، ســازمان غــذا و دارو موظف اســت بصــورت ادواری فهرســت داروهــای ایــران و تغییــرات آن را بــه اطلاع تجویــز کنندگان داروهــا برســاند./