کد خبر : 19885 تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۰

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری جلسه آموزشی با عنوان نظارت بر تأمین و مصرف تجهیزات و ملزومات پزشکی

جلسه آموزشی با عنوان (نظارت بر تأمین و مصرف تجهیزات و ملزومات پزشکی) مورخ 11/07/97 توسط مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت کلیه مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana

جلسه آموزشی با عنوان (نظارت بر تأمین و مصرف تجهیزات و ملزومات پزشکی) مورخ 11/07/97 توسط مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت کلیه مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستانهای تابعه دانشگاه در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص آنالیز ABC ملزومات پزشکی، شرح وظایف مسئولین فنی و مدیریت تامین و مصرف ملزومات پزشکی بحث و تبادل نظر گردید.