کد خبر : 19686 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۱۶:۰۳

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری مانور نظارت از داروخانه های تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

: مانور نظارتی  بررسی حضور مسئولین فنی و روند ارائه خدمات دارویی داروخانه های تحت پوشش  دانشگاه علوم پزشکی ایران در طی  2روز و توسط 4 اکیپ مجزا ،شهریور ماه سال جاری انجام شد.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران : مانور نظارتی بررسی حضور مسئولین فنی و روند ارائه خدمات دارویی داروخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در طی 2روز و توسط 4 اکیپ مجزا ،شهریور ماه سال جاری انجام شد.

طی این مانور، حضور فعال و نظارت مسئولین فنی 80 داروخانه در امر تحویل دارو به بیماران مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت. همچنین اقدامات قانونی در خصوص داروخانه هایی که بدون حضور مسئول فنی فعالیت می نمودند، صورت پذیرفت.