کد خبر : 18941 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۳

معاونت غذا و دارو قزوین

برگزاری کمسیون‌های پروانه بهداشتی در معاونت غذا و داروقزوین

سیزدهمین و چهاردهمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه‌های‌‌ ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته‌بندی و فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و هفتمین کمیسیون پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی درمعاونت غذا و دارو تشکیل شد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو قزوین کمسیون‌های پروانه بهداشتی در معاونت غذا و داروبرگزار شد.

سیزدهمین و چهاردهمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه‌های‌‌ ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته‌بندی و فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و هفتمین کمیسیون پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی درمعاونت غذا و دارو تشکیل شد.

جلسه شماره سیزده و چهارده کمیسیون صدور و تمدید پروانه‌های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته‌بندی و فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی روزشنبه شانزده تیر ماه سال جاری در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی با حضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده‌های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 27 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 13 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد. همچنین در روز پنج شنبه چهاردهم تیر ماه جلسه شماره هفت کمیسیون بهره‌برداری برگزار و با صدور 4 فقره پروانه بهره‌برداری واحد‌های تولیدی موافقت بعمل آمد.