کد خبر : 18699 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۸

معاونت غذا و دارو

برگزاری کمیسیونهای پروانه های بهداشتی در معاونت غذا و دارو

نهمین و دهمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی فرآورده های بهداشتی و آرایشی در معاونت غذا و دارو تشکیل شد. 

به گزارش ایفدانا-به نقل از روبط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین کمیسیونهای فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی فرآورده های بهداشتی و آرایشی در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

نهمین و دهمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی فرآورده های بهداشتی و آرایشی در معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

جلسه شماره نه و ده کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی روزشنبه نوزده خرداد ماه سال جاری در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی با حضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد15 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 6 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد.