کد خبر : 18332 تاریخ انتشار : یکشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۸:۱۰

معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری کمسیونهای پروانه های بهداشتی در معاونت غذا و دارو

 سومین وچهارمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و دومین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری  در معاونت غذا و داروی قزوین تشکیل شدبه گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین  سومین وچهارمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و دومین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری در معاونت غذا و داروی قزوین تشکیل شد.جلسه شماره سه وچهار کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی روزهشتم اردیبهشت ماه 1397 ساعت  در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی با حضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد40 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 11 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد. شایان ذکر است جلسه شماره دو کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری نیز درهمان تاریخ تشکیل و با صدور 3 فقره پروانه تاسیس و بهره برداری واحد های تولیدی موافقت شد.