کد خبر : 18146 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۱۷

معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در قزوین

اولین ودومین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و اولین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در معاونت غذا وداروی قزوین برگزار شدبه گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و  دروی قزوین جلسه شماره  یک و دو کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی روزشنبه 23 فروردین ماه سال جاری در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی با حضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 18 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 3 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمدشایان ذکر است  جلسه شماره یک کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری در همان تاریخ  تشکیل و با صدور1  فقره پروانه تاسیس و بهره برداری و موافقت شد.