کد خبر : 16769 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۸

با حضورین مسئولین امور داروئی شبکه های بهداشت استان اصفهان برگزار شد:

جلسه آموزش و هماهنگی فرآیندهای مرتبط با دارو

جلسه ی هماهنگی و آموزش فرآیندهای مرتبط با دارو با حضورین مسئولین امور داروئی شبکه ها و کارشناسان معاونت غذا و دارو اصفهان برگزار شد.به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان به منظورتجدید آموزش ها و هماهنگی  فرآیندهای مرتبط با حوزه دارو و فرآورده های طبیعی ،سنتی  و مکمل جلسه ای  با حضور مسئولین امور داروئی شبکه های بهداشت استان اصفهان  کارشناسان مدیریت نظارت بر امور دارو معاونت غذا و دارو برگزار شد.