کد خبر : 15901 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۱۲

توسط معاونت غذا و دارو اصفهان برگزار گردید.

جلسه کمیته فنی و قانونی بررسی مدارک پروانه های بهره برداری کارخانجات تحت پوشش مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان اصفهان

 جلسه کمیته فنی و قانونی بررسی مدارک پروانه های بهره برداری کارخانجات تحت پوشش مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان مورخ 96/7/20 با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی در محل  سالن جلسات معاونت تشکیل گردید.به گزارش ایفدانا و به نقل از و روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان  جلسه کمیته فنی و قانونی بررسی مدارک پروانه های بهره برداری کارخانجات تحت پوشش مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان مورخ 96/7/20 با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی در محل  سالن جلسات معاونت تشکیل و 11 فقره پروانه بهره برداری و 13  فقره پروانه مسئول فنی  مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اعلام رأی نهایی جهت اجرا به اداره صدور پروانه های  مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ارجاع داده شد .