کد خبر : 13942 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۲:۰۸

تسریع امور صادرات در لارستان صورت میگیرد

تفویض اختیار بررسی و امضای فرم گواهی بهداشتی صادرات به معاونت غذا و دارو لارستان

با پیگیری های مستمر صورت گرفته و در راستای توسعه تولید و اشتغال،تسریع امور و تکریم ارباب رجوع  در شهرستان لارستان، بررسی و امضای فرم گواهی بهداشتی صادرات محموله های غذایی بهداشتی، از سوی ریاست محترم سازمان غذا و دارو، به معاونت  غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی لارستان، تفویض اختیار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی  معاونت غذا و دارو لارستان

با پیگیری های مستمر صورت گرفته و در راستای توسعه تولید و اشتغال،تسریع امور و تکریم ارباب رجوع  در شهرستان لارستان، بررسی و امضای فرم گواهی بهداشتی صادرات محموله های غذایی بهداشتی، از سوی ریاست محترم سازمان غذا و دارو، به معاونت  غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی لارستان، تفویض اختیار گردید.